See English Version

همایش ملی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت

معرفی همایش

امنیت و ایمنی غذایی با هدف تامین غذای ایمن و مورد نیاز مردم ايمني غذايي يك نگراني جهاني است كه زمينه هاي مختلف زندگي روزمره را پوشش ميدهد و دستیابی به غذای ایمن و کافی  از مهمترین وظایف دولتها و سیاستگذاران هر جامعه است. منظور از ايمني غذايي بررسي، آماده سازي و ذخيره مواد غذايي است كه حداقل خطر ابتلا به بيماري هاي ناشي از آلودگي هاي ميكروبي، فيزيكي و شيميايي را داشته باشد، در حالي كه امنيت غذايي به تامين غذاي كافي، سالم و در دسترس براي تمامي افراد در سراسر كشور ميپردازد.  امنيت غذايي و ايمني غذايي مفاهيمي متفاوت اما مرتبط به يكديگر هستند كه تاثيري عميق بر كيفيت زندگي انسان ها دارند. غذاي سالم و بدون آلودگي براي سلامت و زندگي انسان ها شرطي ضروري است (ايمني غذايي) در حالی که بسياري از مردم در سراسر جهان به مواد غذايي دسترسي نداشته و یا از توان مالي برای خريد غذاي كافي و مناسب برخوردار نیستند (امنيت غذايي).

در این راستا همزمان با روز جهانی غذا در تاریخ 24 مهرماه 1402، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با همکاری صنایع، نهادهای آموزشی و اجرایی با هدف تولید، گسترش و انتشار دانش، سیاست گذاری و ترویج سیاست های مبتنی بر قوانین، توسعه زیرساخت ها و تبادل دستاوردهای پژوهشی در حوزه امنیت و ایمنی غذا که در نهایت به ارتقاء سلامت جامعه منجر خواهد شد اقدام به برگزاری همایش امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت نموده است. امید که با مشارکت گسترده متخصصین و اندیشمندان حوزه های ذی ربط اعم از علوم کشاورزی، صنایع غذایی، بهداشت، پزشکی، مسئولین اجرایی و نمایندگان نهادهای قانونگذاری، دستاوردهای همایش به ارتقاء سلامت جامعه و مصرف کنندگان منجر گردد.