See English Version

نمایشگاه ها و رویدادهای جانبی

 

اولین رویداد ملی سبد غذایی مطلوب در اقتصاد خانواده

 

در راستای اهمیت تامین امنیت غذایی در کشور کیسیون های کشاورزی و تجاری سازی و شبکه سازی و ارتباطات ( انجمن های شتاب دهنده ها - مراکز کارآفرینی و دانش بنیان ) در نظر دارند هم زمان با روز جهانی غذا در مورخ 24مهرماه 1402 اولین رویداد ملی تخصصی سبد غذایی مطلوب در اقتصاد خانواده را با مشارکت موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی  برگزار نمایند .

لذا از تمام صاحبان ایده و طرح ها ،محققین و پژوهشگران ، اساتید دانشگاه ها و استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و صاحبان شرکت های صنایع غذایی و صنایع وابسته دعوت به عمل می آید جهت ارسال ایده و طرح های فناورانه و نوآورانه خود به به قسمت ثبت نام در  سایت رویدادمراجعه نمایند .